Segala Puji Bagi ALLAH Yang Telah Mengganti Dirhamku Dengan Dinar

September 18, 2009

Berikut ini adalah kisah seorang Hajjaj bin Yusuf, Amir Irak yang kejam di masa Kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah, dengan (mantan) isterinya, Ummu Salamah.

Pada suatu malam terjadi cekcok mulut antara Hajjaj dengan istrinya Ummu Salamah binti Abdurrahman bin Sahl bin Amr Al Quraisy (saudara Suhail bin Amr). Akhirnya percekcokan itu berakhir dengan keputusan Hajjaj untuk menthalak istrinya.
Read the rest of this entry »


AS-SAFFAH KHALIFAH PERTAMA BANI ABBASIYAH

September 10, 2008

(diambil dr buku Tarikh Khulafa, Imam As Suyuthi. Pustaka Al KAutsar. 2005)

As-Saffah, adalah khalifah pertama dari Bani Abbasiyyah. Dia dikenal dengan sebutan Abu al-Abbas, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasyim.
Dia dilahirkan pada tahun 108 H, -ada pula yang mengatakan 104 H di al-Humaimah sebuah tempat di dekat al-Balqa’. Dia dibesarkan dan berkembang di tempat itu, dan dibaiat sebagai khalifah di Kufah. Sedangkan ibunya bernama Raithah al-Haritsiyyah.

Dia meriwayatkan dari saudaranya Ibrahim bin Muhammad al-Imam. Sedangkan orang yang meriwayatkan darinya adalah Read the rest of this entry »


Gerakan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Pertarungannya dengan Pemerintahan Utsmani

June 10, 2008

(Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah cet. 2, Dr. Ali Muhammad Ash Shalabi – Samson Rahman, MA – . Pustaka Al Kautsar. 2004)[1]
ad-Daulah al-Utsmaniyah awamilin Nuhudl wa Asbaabis Suquuth karya DR. Ali Muhammad ash-Sholabi. (terj, Bangkit dan Runtuhnya Daulah Khilafah Utsmaniyah)

Prolog

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid At Tamimi, lahir pada tahun 1115 H./ 1703 M. di sebuah tempat yang bernama Uyainah yang berada di sebelah Utara Riyadh. Jarak antara Riyadh dan Uyainah sekitar 70 kilo meter jika ditempuh dari sebelah barat.[2]

Dia sangat mencintai ilmu pengetahuan sejak masa kecilnya. Selama masa kanak-kanaknya, telah tampak beberapa hal yang sangat istimewa dari dirinya. Dia hafal Al-Quran, belajar fikih Hanbali, tafsir dan hadits. Dia banyak mempelajari dan mengagumi buku-buku yang ditulis Ibnu Taimiyah dalam bidang fikih, akidah dan logika. Selain itu juga, is pun sangat terpengaruh dengan buku-buku Ibnu Qayyim, Ibnu `Urwah Al-­Hanbali dan yang lainnya. Maka jadilah dia seorang yang menganut paham salafi.[3] Read the rest of this entry »